Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen


De dienstverlening van ATOLO NV en ATOLO Sarl wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van ATOLO NV en ATOLO Sarl die tevens worden vermeld op de website www.atolo.eu/www.atolo.ch. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen ATOLO en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.
 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding


Inschrijven voor een opleiding gebeurt door het ondertekenen van de bestelbon en door deze terug te mailen naar uw contactpersoon bij ATOLO. Afwijkingen ten aanzien van de getekende bestelbon (aantal deelnemers, uren, test, intakes en/of verplaatsingen, het adres,…) zijn uitsluitend mogelijk met akkoord van uw contactpersoon bij ATOLO, die desgevallend een nieuwe PO zal opmaken. Adres en/of (aantal) deelnemers kan slechts aangepast worden tot uiterlijk de dag voor de start van de training. Daarna zijn wijzigingen niet meer mogelijk.


Artikel 3. Facturatie en betaling


Een training “in-company” (dit is een training binnen één en hetzelfde bedrijf) wordt gefactureerd op de dag van de start van de training en dat voor het volle bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de datum van verzending ervan.  

Een factuur voor een “open training” (dit is een training waarbij deelnemers van meerdere organisaties samen training volgen) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training. De toegang tot de training kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan.

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van €250 / 250 CHF als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

ATOLO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 100 / 100 CHF worden aangerekend.

Artikel 4. Herplannen, tijdelijk stilleggen en annulatie 


Artikel 4a INDIEN DE KLANT ANNULEERT

Taaltrainingen – sessies van 1 tot 4u/sessie

HERPLANNEN van een sessie

Herplannen van een training/coaching kan aangevraagd worden tot ten laatste 48u voor het startuur van de sessie (of ten laatste vrijdag voor 12u indien training op maandag) en dat niet meer dan voor 25% van de totale duur van de training. Zoniet worden de sessies beschouwd als zijnde gegeven en is 100% van de overeengekomen prijs voor de sessie(s) verschuldigd. 

TIJDELIJK STILLEGGEN van een lopende cyclus

ATOLO kan, op verzoek van de klant, uitzonderlijk toestaan dat een training tijdelijk wordt stilgelegd (ziekte- en zwangerschapsverlof, overmacht,….). Dit kan tot een maximum van 6 maand. Daarna worden de sessies beschouwd als zijne gegeven en wordt de cyclus onherroepelijk afgesloten.

ANNULATIE van een lopende cyclus

Indien een deelnemer door omstandigheden zijn training niet afwerkt, kan de klant de resterende uren overdragen naar een andere werknemer/deelnemer volgens volgende regels

·         Er is een administratieve kost van €300/ 300 CHF, onverminderd de andere kosten zoals test/behoefteanalyse en de éénmalige administratieve kost voor toegang tot online platform, eindverslag, opvolging aanwezigheden.

·         De openstaande uren moeten opgenomen worden binnen de initieel voorziene einddatum + 60 dagen.

·         Overdracht kan alleen voor eenzelfde formule. Indien er anders overeengekomen wordt – met het oog op een pedagogische of organisatorische meerwaarde voor de nieuwe deelnemer- zal een eventuele meerkost voor een aangepaste formule aangerekend worden.

Indien de klant geen andere deelnemer aanbrengt binnen de 60 dagen na de laatste sessie van de initiële deelnemer, wordt de cyclus beschouwd als zijnde gegeven en wordt deze onherroepelijk afgesloten.

Taaltrainingen 1 tot 5 intensieve dagen

Herplannen van één of meerdere trainingssessies

Een training kan slechts herpland worden indien de herplanning minstens 10 werkdagen op voorhand geldig wordt aangevraagd. Indien de aanvraag niet tijdig gebeurt, gelden volgende regels:
·         Minder dan 10 werkdagen maar meer dan 5 werkdagen: er wordt een meerkost van 50% gefactureerd
·         Minder dan 5 werkdagen of reeds in de loop van het trainingstraject: de volledige kost wordt gefactureerd. 
 
Annulatie van een volledige cyclus

Bij volledige annulatie van een training, gelden volgende regels. Wij factureren:
·         Minder dan 3 weken: 50% van het bedrag
·         Minder dan 10 werkdagen: 60% van het bedrag
·         Minder dan 5 werkdagen: 100% of het volle bedrag
 
Trainingen Communicatie, People & Culture en Leiderschap: Indidivuele coaching
 
HERPLANNEN van sessies van 1 tot 4u/sessie

Herplannen van een coaching kan aangevraagd worden tot ten laatste 48u voor het startuur van de sessie (of ten laatste vrijdag voor 12u indien training op maandag) en dat niet meer dan voor 25% van de totale duur van de training. Zoniet worden de sessies beschouwd als zijnde gegeven en is 100% van de overeengekomen prijs voor de sessie(s) verschuldigd. 

Trainingen Communicatie, People & Culture en Leiderschap: Webinars – Dagtrainingen- Trajecten van 2 of meerdere dagen
 
Herplannen van één of meerdere trainingssessies
 
Een training kan slechts herpland worden indien de herplanning minstens 10 werkdagen op voorhand geldig wordt aangevraagd. Indien de aanvraag niet tijdig gebeurt, gelden volgende regels:
·         Minder dan 10 werkdagen maar meer dan 5 werkdagen: er wordt een meerkost van 50% gefactureerd
·         Minder dan 5 werkdagen of reeds in de loop van het trainingstraject: de volledige kost wordt gefactureerd. 
 
Annulatie van een volledige cyclus

Bij volledige annulatie van een training, gelden volgende regels. Wij factureren:
·         Minder dan 3 weken: 50% van het bedrag
·         Minder dan 10 werkdagen: 60% van het bedrag
·         Minder dan 5 werkdagen: 100% of het volle bedrag
 
Elke communicatie omtrent herplanning en annulatie moet schriftelijk gebeuren op volgend mailadres: welcome@atolo.eu
 
Artikel 4b. INDIEN ATOLO ANNULEERT

ATOLO kan een opdracht, die aanvaard werd, niet annuleren behoudens ziekte van de trainer-coach en/of overmacht. Indien de trainer niet in staat is om de voorziene training te geven zal ATOLO de klant onmiddellijk informeren daarover. ATOLO zal er alles aan doen om een adequate oplossing te vinden: hetzij door een kwalitatieve vervanger voor te stellen, hetzij door een andere datum voor te stellen. De klant behoudt echter steeds het recht om de keuze te maken voor een andere trainer dan wel voor een ander datum met dezelfde trainer.

Artikel 5. Intellectuele eigendom


De intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, van de trainingen, behoren toe aan ATOLO, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het materiaal dat door ATOLO wordt ontwikkeld met het oog op de trainingen, mag door de klant en/of opdrachtgever enkel worden aangewend voor intern eigen gebruik. 
Anderzijds zal alle informatie, documenten en materialen die de klant aanlevert aan ATOLO of zijn toeleveranciers eigendom blijven van de klant en behoudt deze de intellectuele eigendomsrechten.

Indien schendingen worden vastgesteld, zal diegene die schade toebrengt worden aangesproken tot vergoeding van de schade. 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming


Beide partijen garanderen en verklaren dat ze al hun respectieve verplichtingen onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 zullen naleven.
Deze gelden evenzeer voor de trainingen georganiseerd door ATOLO Sarl en in het bijzonder volgt ATOLO  Sarl het wettelijk Zwitsers kader: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1998/fr
Alle informatie die de ene partij aan de andere partij geeft, mondeling of schriftelijk, ongeacht de aard, zal als vertrouwelijk worden beschouwd. De partijen zullen de informatie als strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken in het kader van de trainingen met het doel de impact van de trainingen te optimaliseren.
 
Dit artikel is van kracht tijdens de duur van de overeenkomst, alsook voor een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan. 

Artikel 7. Overmacht


Geen enkele partij is aansprakelijk of wordt in verzuim geacht te zijn voor laattijdige of niet-nakoming van verplichtingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een geval van overmacht. Een partij die zich beroept op dergelijk geval van overmacht zal de andere partij hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de reden. Zij zal redelijke inspanningen doen om de impact van het geval van overmacht en de schade die eruit voortvloeit, te vermijden of te beperken. 

Artikel 8. Toepasselijk recht


Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen ATOLO en de klant worden beheerst door respectievelijk het Belgisch recht voor ATOLO NV en het Zwitsers recht voor ATOLO Sarl . Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen ATOLO en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van ATOLO. Partijen verklaren echter uitdrukkelijk dat zij allereerst inspanningen zullen leveren om een geschil in der minne op te lossen.